What is neutralisation reaction? Give Two examples. (প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কাক বোলে? উদাহৰণ দিয়া)

2. What is neutralisation reaction? Give example. (প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কাক বোলে? উদাহৰণ দিয়া)
Ans: যেতিয়া এচিড আৰু ক্ষাৰৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটে, তেতিয়া লৱণ আৰু পানীৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ দুয়োটাই নিজৰ ধৰ্ম হেৰুৱায় ৷ এনে বিক্ৰিয়াকে প্রশমণ বিক্ৰিয়া বোলে। 

উদাহৰণ: NaOH(aq) + HCl(aq) --> NaCl(aq) + H2O(l)
জলীয় ছডিয়াম হাইড্ৰ'ক্সাইডৰ লগত পনীয়া হাইড্ৰ'ক্লৰিক এছিডৰ বিক্ৰিয়া ঘটিলে ছ'ডিয়াম ক্ল’ৰাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয়। 

Neutralization is a chemical reaction in which acid and base combine to form salt and water. Acids donate H+ and bases donate OH- in water which combine to form water molecules.

Example: NaOH(aq) + HCl(aq) --> NaCl(aq) + H2O(l)
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post