The brain is responsible for [মগজুৱে কি কাম কৰে]

Q.মগজুৱে কি কাম কৰে- The brain is responsible for-
(i) ভাব আৰু চিন্তা (thinking)
(ii) হৃদপিণ্ড স্পন্দন নিয়ন্ত্ৰণ (regulating the heart beat)
(iii) দেহৰ সমতা ৰক্ষা (balancing the body)
(iv) ওপৰৰ আটাইকেইটা (all of the above)

Ans: (iv) ওপৰৰ আটাইকেইটা (all of the above)

Q. মস্তিষ্কৰ যি অংশই দেহৰ সমতা আৰু ভংগিমা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়ী, সেই অংশ হ’ল-
The part of the brain which is responsible for maintaining equilibrium and posture of the body is-

(i) চেৰিবেলাম (Cerebellum)
(ii) (Medulla)
(iii) Pons
(iv) চেৰিব্ৰাম (Cerebrum)

Ans: (i) চেৰিবেলাম (Cerebellum)

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post